Our dogs

 

FEMALES

Tikkabis Ofelia

"Buffy"
N UCh Tikkabi's Ofelia

 

 

 

 

 

Tikkabi`s Tia

Tikkabi`s Wendy

 

   

Tikkabi`s  Pandora

 

Tikkabi`s Quita

 

 

   

Kiosan`s Harmonia "Trixi"